پدرم را بوسیدم

پدرم را بوسیدم. داشت سعی می‌کرد عربی حرف بزند و نمی‌توانست. و من بوسیدم. و من نمی‌توانستم.